Przezorny ubezpieczony

W życiu nie zawsze można wszystko przewidzieć. Występują zdarzenia w wyniku których można doświadczyć uszczerbku na zdrowiu lub strat majątkowych. Może to być choroba wymagająca kosztownego leczenia, może to być zdarzenie losowe w wyniku którego powstają straty materialne nie do odrobienia. Dodatkowo może to być wadliwie wykonane świadczenie, w wyniku którego występuje roszczenie o naprawienie szkody.

W celu minimalizowania strat rozważnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy ubezpieczeniowej. „Ubezpieczyciel zgodnie z kodeksem cywilnym pokryje określone w umowie straty, a ubezpieczony jest zapłacić określoną składkę.” – wyjaśnia specjalista reprezentujący firmę Twój Ekspert.

Podstawowy podział ubezpieczeń to:
– ubezpieczenie na życie – które w okresie długoterminowym pełni również formę oszczędnościową,
– pozostałe osobowe i majątkowe.
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe mogą być zawierane indywidualnie, bądź w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie firmy:
– majątkowe – obejmują straty na majątku firmy,
– osobowe – chronią przed błędami i uchybieniami występującymi podczas świadczenia usług.

Polisa ubezpieczeniowa często jest wymagana przy zawieraniu kontraktów. Zabezpiecza to ewentualne roszczenia. Uzasadnione roszczenia kontrahenta o naprawienie szkody mogą zostać pokryte z polisy, bez konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez właściwy sąd.